ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

January 19, 2010

CITY PARK-NEW ORLEANS

CITY PARK

CITY PARK

CITY PARK

CITY PARK

CITY PARK

CITY PARK

BUFFALO BAYOY

BUFFALO BAYOY

BUFFALO BAYOY

JINJI PARK

JINJI PARK

JINJI PARK

JINJI PARK

JINJI PARK

JINJI PARK

JUNGI PARK

GR

 Η Αρχιτεκτονική Τοπίου είναι ένα άκρως ενδιαφέρον κομμάτι για τη διαμόρφωση της εικόνας , της κοινωνικοπολιτικής ανάπτυξης και του επιπέδου ποιότητας μιας κοινωνίας. Ειδικά σε παγκόσμια κλίμακα, η Αρχιτεκτονική Τοπίου έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο επίπεδο, σαν επιστήμη, που θεωρείται αδιανόητο μία πόλη ή ένας ιδιώτης που σέβεται τον εαυτό του να μην έχει ασχοληθεί με αυτήν σε καθημερινό και πρακτικό επίπεδο. Δεδομένης της παιδείας που υπάρχει σε πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές  και όχι μόνο πόλεις, για την αξία της προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος, αλλά και για το πόσο η σωστή διαχείριση των υπαίθριων χώρων συντελούν στη σωστή ψυχική και σωματική υγεία των ανθρώπων που τους βιώνουν καθημερινά, όλα αυτά έχουν δώσει στην  Αρχιτεκτονική Τοπίου εξέχοντα ρόλο.

  Στην Ελλάδα, αν και κάποια πολύ βασικά βήματα πάνω στο σχεδιασμό και την ανάδειξη του τοπίου έγιναν με την παρουσία εξεχόντων δασκάλων, όπως του Δημήτριου Πικιώνη, με τη λαϊκή του αρχιτεκτονική αντιμετώπιση στην κηπούπολη της Φιλοθέης καθώς και για την πεζοδρόμηση του χώρου της Ακροπόλεως και του λόφου του Φιλοπάππου, παρόλα αυτά σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα άκρως απογοητευτικό θέαμα στο σύνολό του , με κάποιες ίσως εξαιρέσεις μικρής σχετικά κλίμακας στο Δημόσιο τομέα.

  Αντίθετα στον Ιδιωτικό τομέα, τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει να γίνεται μια στροφή ως προς την ανάδειξη και την προβολή των υπαίθριων χώρων, τόσο στην Αθήνα, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σε πολλές περιπτώσεις οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται από τους ίδιους τους ιδιώτες, με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Υπάρχει, όμως και ένα μερίδιο  ανθρώπων που επιλέγουν μια πιο σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου που τους ανήκει, επιλέγοντας έναν Αρχιτέκτονα Τοπίου. Ο Αρχιτέκτονας Τοπίου έχει ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία σε ένα κλάδο ιδιαίτερα απαιτητικό, τόσο για το ποθητό ποιοτικό αισθητικό αποτέλεσμα, όσο και για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος που αναλαμβάνει. Η ανάδειξη του πρασίνου σε οποιαδήποτε μορφή του και η αισθητική απογείωση του εκάστοτε χώρου, είναι αυτά που δίνουν τόσο στον Αρχιτέκτονα Τοπίου όσο και στον ιδιώτη  κύρος και φυσικά σωστές συνθήκες διαβίωσης στον ίδιο του το χώρο.

  Στην ALPHAlandscapes επιδιώκουμε αυτή ακριβώς την αναβάθμιση του περιβάλλοντος που τόσο πολύ λείπει από τη σύγχρονη κοινωνία. Ένα περιβάλλον παραγκωνισμένο δεν δηλώνει τίποτα άλλο από αδιαφορία και εγκληματική εγκατάλειψη ενός τόσο ζωτικής σημασίας χώρου, που μέσα σε αυτό ένας άνθρωπος δεν μπορεί παρά να εξυψωθεί.

DELFT TECHNICAL UNIVERSITY

DELFT UNIVERSITY

DELFT UNIVERSITY

DELFT UNIVERSITY

CAL ANDERSON PARK

CAL ANDERSON PARK

CAL ANDERSON PARK

CAL ANDERSON PARK

HIDE PARK, LONDON

HIDE PARK

HIDE PARK

HIDE PARK

HIDE PARK

EN  

Landscape Architecture is a very interesting part in shaping the image of socio-political development and the quality level of a society. Especially on a global scale, Landscape Architecture has been developed as science in such level that is inconceivable for a city or a peculiarity, that respects itself, not to have dealt with it in an everyday, practical level. Given the culture that exists in many major European cities and not only European ones, for the value of the protection and promotion of the environment, and how proper management of open spaces conducive to good mental and physical health of people, all these have given to the Landscape Architecture a prominent role.

   In Greece, although some very basic steps on design and enhancement of the landscape were done by the presence of eminent teachers, such as Demetrius Pikionis, with his traditional architectural response for the Garden city of Filothei and the pedestrian precincts of the Acropolis and the Filopappou hill, yet today we face a very disappointing spectacle as a whole, with only some exceptions of a small-scale in the public sector.
   Contrary, in the recent years, in the private sector has begun a shift in the enhancement and promotion of open spaces, both in Athens and throughout Greece. In many cases these interventions are made by their owners, with mixed results. But there is a share of people who choose a more appropriate and effective management of their surrounding areas, choosing a Landscape Architect. The Landscape Architect has particular knowledge and experience in a very demanding industry, both for the desirable quality of the aesthetic results, and for the environmental sustainability taken. The emergence of green in any style and the aesthetical take off of every space is what gives, both to the Landscape Architect and the peculiarity, prestige and the right conditions of living.
In ALPHAlandscapes our intention is the upgrading of the environment that is so much missing from our modern society. A forgotten environment does not indicate anything other than indifference and criminal abandonment of a vital area, in which a person can only be exalted.

GIARDINI BOBOLI, FIRENZE

GIARDINI BOBOLI

GIARDINI BOBOLI

GIARDINI BOBOLI

FDR MEMORIAL

FDR MEMORIAL

fdr memorial, washington,dc

FDR MEMORIAL

FDR MEMORIAL

PARC DIAGONAL MAR, BARCELONA

PARC DIAGONAL MAR

PARC DIAGONAL MAR

PARC DIAGONAL MAR

PARC DIAGONAL

PARC DIAGONAL

PARC DIAGONAL MAR

IT

   La Architettura del Paesaggio è un settore molto importante sia per la formazione dell’ imagine, sia per l’ evoluzione sociale-politica e qualitaria di una società. Specialmente a livello globale, l’ Architettura del Paesaggio è sviluppata cosi tanto come scienza che si ritiene incomprensibile per una città o per uno privato, che rispetta  se stesso,non occuparsene quotidianamente e praticamente. Data l’educazione che esiste, nelle grandi città d’ Europa e non solo, sul valore della protezione  dell’ambiente e il fatto che la gestione giusta degli spazi esterni aiuta la salute psicologica e corporale delle persone,ha fatto in modo che  l’ Architettura del Paesaggio assuma un ruolo importante.

   In Grecia, anche se nel passato si sono avuti degli interventi importanti sulla progettazione e l’imboschimento del paesaggio, dai grandi maestri, come Dimitrios Pikionis, con la sua architettura popolare della giardinupoli di Filothei e la passerella dell’Acropolis e il Filopappo , purtroppo oggi ci troviamo in un momento deludente, con poche esenzioni, nel settore pubblico.

   Al contrario, nel settore privato, negli ultimi anni vediamo un giro sulla promozione degli spazi aperti, sia ad Atene che  nel  resto della Grecia. Maggiormente questi interventi sono fatti dagli stessi privati , con dei risultati controversi.  Esiste, però, una parte di gente che preferisce  gestire i loro spazi aperti  in modo piu giusto ed efficace, scegliendo un Architetto del Paesaggio. L’Architetto del Paesaggio ha delle conoscenze e delle esperienze specifiche per un settore molto particolare, sia per il risultato estetico desiderato, sia per la sostenibilità del paesaggio che assume. L’imboschimento del verde sotto qualsiasi forma è il devolo  estetico di qualsiasi spazio esterno, sono loro che danno sia all’ Architetto del Paesaggio, sia al privato, prestigio e delle condizioni giuste per l’ abitazione.

   In ALPHAlandscapes perseguiamo proprio quella risalita qualitaria del paesaggio che manca così tanto nella società contemporanea. Un paesaggio lasciato da solo non provoca nient’ altro che indifferenza e abbandono penale di uno spazio cosi importante, dentro cui un uomo non può fare altro che esaltarsi.

GOLDEN GATE PARK

GOLDEN GATE PARK

GOLDEN GATE PARK

GOLDEN GATE PARK

GOLDEN GATE PARK

PARC ANDRE CITROEN

PARK ANDRE CITROEN

PARK ANDRE CITROEN

PARK ANDRE CITROEN

PARK ANDRE CITROEN

PARK ANDRE CITROEN

PARC DE LA VILLETTE, PARIS

PARC DE LA VILLETTE

PARC DE LE VILLETTE

PARC DE LE VILLETTE

PARC DE LA VILLETTE

PARC DE LA VILLETTE

PARC DE LA VILLETTE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: